Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Innovador

 

Art. 1 Toepasselijkheid

1

Alle offertes   van Innovador vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene   leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie   ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

2

Alle offertes   hebben een geldigheid van 30 dagen, tenzij de offerte anders vermeldt.

3

De overeenkomst   komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod  Innovador    heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de koper zich   verenigt met toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en   betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijk   verklaring van eigen inkoopvoorwaarden.

4

Indien in de   acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht,   komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot   stand, indien Innovador aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van   de offerte in te stemmen.


Art. 2 Wijzigingen

1

Wijzigingen in   de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden   zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of mondeling tussen   koper en Innovador zijn overeengekomen.

2

Indien   wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een   daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen   te worden overeengekomen.

3

Bij gebreke van   overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen   partijen aanwezig, waarop art. 16  van   deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing is.


Art. 3 Kwaliteit en omschrijving

1

Innovador   verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de   omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later   gewijzigde) offerte omschreven. De door Innovader verstrekte documentatie en   foto’s zijn slechts bij benadering maatgevend.

2

Innovador   verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren, die:                                  

 a     van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;  
   
 b     
 in alle  opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door Innovador en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;   
 c     de prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking enz.) leveren, zoals in de     offerte omschreven.   

3

Innovador staat   er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de   koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Innovador kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

Art. 4 Verpakking en verzending

1

Innovador   verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij   de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te   beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.   De bezorging en/of verzending van de goederen komt voor risico en rekening   van de koper, tenzij anders overeengekomen. De kosten van afwijkende   verpakkingen of spoedzendingen komen eveneens voor rekening van koper.

2

De goederen   zullen door Innovador bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden   verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de   order is bepaald of naderhand is overeengekomen.  Innovador heeft de mogelijkheden de goederen   door de fabrikant rechtstreeks aan de koper te laten leveren. 

 

 

Art. 5 Opslag

1

Indien om welke   reden ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen   tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal   Innovador, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper   de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om   achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.

2

De koper is   verplicht aan Innovador de opslagkosten volgens het bij Innovador   gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche   gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor   verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de   in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Art. 6 Eigendomsovergang en risico

1

Behoudens het   gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van de goederen   overgaan op het moment dat de koper het volledige bedrag van de koopsom heeft   voldaan.

2

Zolang de koper   niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten   heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Innovador zich de   eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper   over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens Innovador heeft   voldaan. Zolang de koper niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan,   is de koper niet gerechtigd de goederen in handen van derden te brengen of te   bezwaren.

3

Indien er gerede   twijfel bij Innovador bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is   Innovador bevoegd de bezorging van goederen ingevolge art. 4 lid 2 uit te   stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper   is aansprakelijk voor de door Innovador door deze vertraagde aflevering te   lijden schade.

4

Als Innovador op   verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in art. 5 de verzending   uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van Innovador en voor diens   risico blijven, totdat de goederen bij de koper zijn bezorgd en afgeleverd op   de in art. 4 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

Art. 7 Tijdstip van levering

Innovador zal de goederen leveren binnen 10 dagen indien de plaats van bestemming  binnen Nederland gelegen is. Deze termijn betreft een richtlijn en geen verplichting. Van deze leveringstermijn kan worden afgeweken om welke reden dan ook. Innovader stelt de koper hiervan op de hoogte.

Art. 8 Overmacht

1

De in art. 7   bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke   Innovador door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.   Innovador stelt de koper hiervan op de hoogte

2

Van overmacht   aan de zijde van Innovador is sprake, indien Innovador na het sluiten van de   koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze   overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van   oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand,   waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-   en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën,   storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van   Innovador als bij derden, van wie Innovador de benodigde materialen of   grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of   gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige   oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Innovador ontstaan.

3

Indien door   overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd   wordt, zijn zowel Innovador als de koper bevoegd de overeenkomst als   beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Innovador slechts recht op   vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

4

Indien de   overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd,   heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee   maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde   gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te   voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als   beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was   naar Innovador terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien   de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen   door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het   niet afleveren van de resterende goederen.

Art. 9 Garantie en klachten

1Innovador stelt zich zowel tegenover de koper als tegenover afnemers van de koper aansprakelijk voor schade aan en      door de goederen, optredende tijdens garantieperiode van één jaar, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de koper of een afnemer van hem de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt. Onder de garantie vallen enkel gebreken welke tijdens het productieproces zijn ontstaan.

2 De aansprakelijkheid van Innovador is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Innovador, in ieder geval tot het door de verzekering gedekte bedrag. Innovador is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of schade aan derden.

3  Klachten over de door Innovador geleverde goederen dienen binnen 5 werkdagen na levering middels een aangetekend schrijven bij Innovador worden gemeld. De klacht dient zorgvuldig omschreven te worden. Klachten schorten de betalingsverplichting van koper niet op.

Art. 10 Aansprakelijkheid

1 Indien Innovador aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is  opgenomen.

2 De aansprakelijkheid van Innovador is beperkt tot vergoeding van directe schade in verband met gebreken in het geleverde tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. Innovader is niet aansprakelijk voor schade die nog niet bestond op het tijdstip dat Innovador het product aan koper heeft geleverd

3 Innovador is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade en directe of indirecte schade aan derden, alsmede gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4  Innovador is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Innovador is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens

5 Innovador is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door     het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor koper het heeft aangeschaft.

Art. 11 Prijs en betaling

1

De koopprijs,   uitgedrukt in euro’s exclusief omzetbelasting omvat, behalve de prijs voor de   goederen, de kosten van de verpakking en verzendkosten de koper binnen   Nederland aangewezen locatie. Prijsverhogingen die intreden tussen datum van   aankoop en levering mogen door Innovador aan koper worden doorberekend tot   een maximum van 10%. Deze prijswijzigingen zullen 1 maand voorafgaand aan   koper bekend worden gemaakt.

2

De koper is   verplicht de koopprijs ofwel   contant ter kantore van Innovador te voldoen ofwel op een door Innovador aan te wijzen betaalrekening   voorafgaand aan de levering. De koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig   bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen of   als bezwaren tegen de factuur bestaan. Bij een te late betaling door koper is   Innovador gerechtigd 1% vertragingsrente in rekening te brengen.

3

Indien de koper   niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft   aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is Innovador bevoegd   de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te   beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door Innovador   geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en   uit de kosten van de ingebrekestelling.

4

Indien Innovador   bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat,   komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten worden   berekend aan de hand van Rapport Voorwerk II.

5

De koper, die   gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in art. 5, blijft   verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip. 

Art. 12 Wettelijke vereisten

1

Innovador   waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen,   die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen   aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of   andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn   op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.

2

Het in lid 1   bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen.

Art. 13 Ontbinding en annulering van de overeenkomst

1

Onverminderd het   bepaalde in art. 10 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke   tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip,   waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige   surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van Innovador, natuurlijke   persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren   van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling   of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan   verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst   voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

2

Door de   ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.   De koper is aansprakelijk voor de door Innovador geleden schade, onder meer   bestaande uit winstderving en transportkosten.

3 De koper heeft   de mogelijkheid de overeenkomst met Innovador schriftelijk te annuleren.  Bij annulering tot vier weken voor levering   zal Innovador 50% van het factuurbedrag in rekening brengen. Bij annulering   tussen vier weken en één week voor levering zal Innovador 75% van het   factuurbedrag in rekening brengen. Bij annulering vanaf zeven en minder dan   zeven dagen voor levering zal Innovador het gehele factuurbedrag in rekening   bregenen.

Art. 14 Toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61), is op deze overeenkomst niet van toepassing.

Art. 15 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van Innovador. Voor zover Innovador in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Art. 16 Geschillen

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank te  ‘s-Hertogenbosch, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »